Fysio073 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio073 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio073 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Identiteit

Fysio073

KVK: 64526879

Sassenheimseweg 58

5258 HL Berlicum

073-5036184

admin@fysio073.nl

 

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Verwerking persoons- en medische gegevens ten behoeve van het verlenen van zorg
en communicatie met andere BIG-Geregistreerde zorgverleners, zorgverzekeraars
en indien met expliciete toestemming het delen van geanonimiseerde data voor kwaliteits- en/of marketingdoeleinden.

 

Voor paramedische praktijkvoering is de grondslag voor het verzamelen van de gegevens noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dossiervoering is onder meer vastgelegd in de WGBO en in de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (wettelijke rechtsgronden).

 

Het aanleveren van gerandomiseerde data aan het KIB/LDF en Keurmerk Fysiotherapie namens het Nivel, het uitzetten van de PREM (kwaliteitsmetingen en patiënttevredenheidsonderzoeken) en marketingdoeleinden zoals een nieuwsbrief en andere mailingen (niet-wettelijke rechtsgronden).

 

Duur van de opslag cq bewaartermijn

Fysio073 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. Conform WGBO voor de duur van 15 jaar (medische gegevens).

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

U heeft het recht op bovenstaande acties betreft uw persoonsgegevens binnen Fysio073. Indien gewenst kan u een verzoek indienen via admin@fysio073.nl

 

Recht om het indienen van en klacht

Ukan ten alle tijden een klacht indienen betreffende de omgang van zijn/haar persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens). Tevens kan dit ook bij Fysio073 via admin@fysio073.nl.

 

Gegevens met toestemming verkregen

Gegevens kunnen worden verkregen met toestemming van de patiënt via de Gemeentelijke Basis Administratie of via het Vecozo Systeem voor verzekeringsgegevens of kunnen zelf worden aangedragen. De toestemming hiervoor kan door uzelf ook weer in worden getrokken.